Back to Top

KONFEDERACJA


Debata o potrzebie Reform Ustrojowych

Reforma ustroju politycznego państwa

Nawiązanie do modelu pacta conventa (łac. warunki uzgodnione) z okresu I Rzeczypospolitej.

Reforma prawa wyborczego w kierunku silniejszego związania wybieranych przedstawicieli z wyborcami, zwiększenia zaangażowania wyborców i eliminacji obietnic bez pokrycia..

 

Zgłoszone referaty:

mgr Romuald Starosielec: Pacta Conventa drogowskazem rozwoju demokracji przedstawicielskiej w Polsce. Wprowadzenie obligatoryjności „kontraktów wyborczych” w wyborach do sejmików samorządowych, sejmu, senatu i na urząd Prezydenta RP.

 

 

Reforma ustroju monetarnego

Nawiązanie do koncepcji monetyzacji parytetu gospodarczego zastosowanej przez Jerzego Zdziechowskiego w okresie II Rzeczypospolitej w trakcie reformy monetarnej.

Zmniejszenie kosztów systemu finansowego poprzez rozwój nowoczesnych systemów transakcyjnych, rozwój bankowości,zmiany zasad emisji pieniądza oraz jego rozproszenia w gospodarce.

Co zrobić, aby państwo przestało się zadłużać?

Zgłoszone referaty:

mgr Stanisław Adamczyk – Reforma architektury monetarnej NBP. Propozycja strategii kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym

Czytaj więcej...

Reforma ustroju gospodarczego

Nawiązanie do koncepcji unii kapitału i pracy z okresu II Rzeczypospolitej, której wyjątkowo udaną realizacją była spółka właścicielsko-pracownicza Mariana Wieleżyńskiego „Gazolina S.A.”

Jak wdrożyć w praktyce konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej.

Zgłoszone referaty:

dr Aleksander Kisil – Partycypacja właścicielska pracowników jako podstawa społecznej gospodarki rynkowej, demokracji ekonomicznej i zachowania przedsiębiorstw w rękach suwerena

dr Marcin Halicki – prawo o konglomeratach, czyli związkach gospodarczych o integracji produktowej (pionowej).

Czytaj więcej...

Reforma ustroju rolnego

Nawiązanie do funkcjonujących na obszarze Austro-Węgier „Stowarzyszeń do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek” oraz maszoperii na Kaszubach.

Rozwój integracji rolnictwa,przetwórstwa i handlu.

Zgłoszone referaty:

dr Krzysztof Lachowski – „Umowy wspólnie kontrolowane” pomiędzy rolnikami ( lub ich organizacjami jakimi są grupy producenckie), przetwórcami i handlem podstawą ustroju rolnego w Polsce. Rozporządzenia wykonawcze do pełnego wdrożenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr. 11 - wspólne ustalenia umowne.

 

 

Reforma ustroju samorządowego

Nawiązanie do koncepcji zastosowanych przez Stanisława Staszica w Rolniczym Towarzystwie Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach (Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie).

Jak sprawić, aby rozwój biznesu był związany z rozwojem społecznym na obszarze działalności przedsiębiorstw?

Odejście od zasad konkurowania niskimi kosztami. Klastry, wartość wspólna (shared value).

Problem psucia reformy samorządowej (samowładztwo).

 

Zgłoszone referaty:

mgr inż. Krzysztof Lewandowski - Realizacja zasady pomocniczości w społecznościach lokalnych za pomocą banków publicznych i walut miejskich oraz spółdzielni generujących BDP.

mgr inż. Jerzy Wawro - Dlaczego w Polsce tak słabo rozwijają się waluty lokalne? Prezentacja projektu uniwersalnej waluty komplementarnej, która może mieć zasięg globalny, nie tracąc cech lokalności.

Czytaj więcej...

Działać rozważnie, czy odważnie?

W dniu 19 kwietnia 2015 w Jarosławiu odbędzie się debata na temat potrzeby reform ustrojowych w Polsce. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej w skali całego globu, taka potrzeba wydaje się czymś zupełnie oczywistym. Dobrym pomysłem wydaje się to, aby w tej debacie nawiązać do polskiej tradycji politycznej i gospodarczej. Jednak w proponowanych tematach dominuje współczesna tematyka gospodarcza. Można by więc stwierdzić, że chodzi o alternatywną (wobec głównego nurtu) ekonomię.

Proponowane rozwiązania są bardzo śmiałe. W tym tkwi pewne niebezpieczeństwo. Zazwyczaj wszystko co robimy jest natychmiast konfrontowane z realiami. W przypadku teoretycznych rozważań o dotyczących radykalnych zmian o taką konfrontację jest trudno. Stąd niebezpieczeństwo odnoszenia ich do naszych wyobrażeń o rzeczywistości. Dlatego potrzebny jest wysiłek w celu określenia ścieżki dojścia od stanu obecnego do stanu postulowanego.

Czytaj więcej...